مطالب مربوط به موضوع : آموزش زبان

آموزش عالی مکالمه زبان انگلیسی

دسته بندی: آموزش زبان

دانلود کلیپ های تصویری کامپیوتر از مجموعه عالی آموزش مکالمه زبان انگلیسی ، زبان انگلیسی برای شما یا English For You یا EFU می باشد که نام معروف و محبوبی در زمینه آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.
در این مجموعه توسط سه استاد آموزش داده می شوید که هریک از اساتید از سطح خاصی بهره می برد. شما در این مجموعه توسط اساتیدی آموزش خواهید دید که می توان گفت سه استاد واقعا حرفه ای در زمینه آموزش زبان انگلیسی هستند.

آموزش زبان انگلیسی

صفحه 11